Потрошачке цене у Београду, у  децембру 2018. године,  смањене су за 0,1 % у односу на претходни месец. На ово смањење највише је утицао пад цена горива || У односу на новембар 2017. године, у новембру 2018. године забележено је повећање броја долазака туриста за 14% и ноћења за 12%. Највећи број ноћења су остварили туристи из Хрватске 10290, Босне и Херцеговине 9072, Кине 8253, Турске 8117, Грчке 7761 и Словеније 7061. За једанаест месеци 2018. године дошло је до повећања броја долазака туриста за 12 % и ноћења за 14 % || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-октобар 2018. износила је 83165 РСД што у односу на исти период прошле године представља номинални раст од 5,5%, а реални за 3,7%. Регистрована стопа незапослености у трећем кварталу 2018. износила је 9,6%, што је смањење за 0,5% у односу на други квартал 2018. (По старосним групама :15-29 година – 17,7%; 30-44 године – 35,1%; 45-65 године – 47,2%.) 

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Децембар, 2018

99,9

Просечне зараде

Октобар, 2018

84295

Индекс номиналних зарада (IX/VIII 2018)

Октобар, 2018

103,6

Индекс реалних зарада (IX/VIII 2018)

Октобар, 2018

103,2

Индекс индустријске производње

Новембар, 2018

97,5

Број рођених

Новембар, 2018

2008

Број умрлих

Новембар, 2018

1938

Број склопљених бракова

Новембар, 2018

624

Број разведених бракова

Новембар, 2018

260

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2018

241325

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2017. 

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда2017

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2018

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2018

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.


free sex movie Japan porn video Ncs's News cheap tumi backpack cheap off white Sportswear cheap gymshark Yoga clothing NCS European News Web Asian sex video cheap hydro flask Water bottle NCS European News Web