Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa:

Za tehničku podršku pretplatnicima kompanije Paragraf dežurna služba tehničke podrške je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Za neodložnu pomoć u vezi sa funkcionisanjem pravne baze kontaktirajte tehničku podršku na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
16.10-15.11.2019.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
01-31.10.2019.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravo u privredi)

Aktuelni broj:
01-30.11.2019.
Paragraf intervju
FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 18.11.2019.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

PARAGRAF BIZNIS FORUM: Vrdnik, od 27. do 29. novembra 2019. godine


Kompanija Paragraf organizuje Business Forum - skup lidera i vrhunskih stručnjaka u Vrdniku, u periodu od 27. do 29. novembra 2019. godine... Dalje

PARAGRAFOVA RADIONICA PRAVA I OBAVEZE PO NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Beograd - 22. novembra 2019. godine


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine... Dalje

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI VOJNIH OSIGURANIKA: Mišljenje Zaštitnika građana na Nacrt zakona


Zaštitnik građana pozdravlja napore za izradu jedinstvenog zakonodavnog okvira u materiji zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite vojnih osiguranika s obzirom na poteškoće u primeni postojećih propisa koji regulišu... Dalje

NOVA ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA: Novo vreme kućnog mira u Beogradu radnim danima od 16 do 18 sati i od 22 do 7 sati narednog dana. Najava proslava dva dana unapred


Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su novu Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama. Tako će Beograđani ubuduće morati... Dalje

NACRT UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - Tekst propisa


Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: preduzetnik)... Dalje

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA - Tekst propisa


U Zakonu o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), u članu 49. tačka 4) posle reči: "način" dodaju se zapeta i reči: "a naročito:... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE - Tekst propisa


"U Zakonu o sprečavanju korupcije ("Službeni glasnik RSˮ, broj 35/19), u članu 2. posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE - Tekst propisa


U Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik RSˮ, br. 97/08, 53/10, 66/11 - US, 67/13 - US, 112/13 - autentično tumačenje i 8/15 - US), u članu 2. posle alineje treće dodaje se nova alineja četvrta koja glasi:... Dalje

PODSEĆAMO: Rokovi u novembru 2019. godine


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju... Dalje


Arhiva dnevnih vesti