Почитувани посетители,

 

На сајтот на XTRADER ќе најдете понуди за различни видови на опрема која се нуди од лагер во земјите од ЕУ, Европа и Македонија.

 

Сите цени и податоци наведени овде се предмет на измени без претходно известување.

 

Цените на линкот “МАКЕДОНСКИ ПАЗАР“ се на паритет ф-ко наш магацин со пресметан ДДВ освен таму каде што до описот на артиклот стои *EXW ... , цената е без пресметани трошоци и давачки (утовар, извоз, меѓународен транспорт, увоз, локален транспорт, истовар, осигурување и ДДВ) а кои се однесуваат на државата извозник и државата увозник.

 

Цените на линкот “METAMEC“ се на паритет EXW Европски пазар неутоварено без ДДВ. Сите други трошоци, давачки и даноци (утовар, извоз, локален и меѓународен транспорт, увоз, истовар, осигурување и др.) се на терет на купувачот.

 

Можни се печатни грешки како и слики кои не кореспондираат со наведените производи.

 

За исправноста на објавените податоци не сносиме никаква одговорност.

 

Доколку сакате да добиете подетални информации или конечна валидна понуда пратете го вашето барање со порака на нашата електронска пошта:

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Со почит,

 

Dear Visitors,

On the site XTRADER you will find offers for different types of equipment offered from stock in the EU, Europe and Macedonia.

All prices and data listed here are subject to change without prior notice.

Prices at link “MACEDONIAN MARKET" are f-co our warehouse including VAT except where next to the description of the item is * EXW ..., the price is without calculated costs and charges (loading, export, international transport, import, local transport, unloading, insurance and VAT) referring to the exporting country and the importing country.

All prices at link “METAMEC" are delivery terms not-loaded EXW European Market without VAT. All other costs, charges and taxes (loading, export, local and international transport, import, unloading, insurance etc.) are buyer obligation.

Typewrite mistakes are possible as well as images that do not correspond with these products.

For the correctness of the published data we do not take any responsibility.

If you need more detailed information or valid final offer send your request with a message to our e-mail:

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

With respect,