Najbližšie eventy

21.01.2019 / 18:00 / Bratislava

Ako písať blog, ktorý zaujme?

Close

Ako písať blog, ktorý zaujme?

Bratislava

  • 21.01.2019

Popis

Chceš ve­dieť, kedy je dobré pí­sať blog a ako na to?

Na pred­náške zis­tíš:
– ako na­pí­sať viac ako dobrý člá­nok?
– ako iden­ti­fi­ko­vať cie­ľovú sku­pinu?
– ako nájsť správne témy?
– akým chy­bám sa vy­va­ro­vať?
– ako blog ší­riť do sveta?

Lek­tormi budú Bar­bara Os­tro­chov­ská a Fi­lip La­banc zo spo­loč­nosti Sy­ner­gie.
Bar­bara sa špe­cia­li­zuje na cus­to­mer expe­rience. Vy­svetlí ti aký je po­hľad či­ta­teľa na text, jeho vní­ma­nie blogu a ako dať článku pri­danú hod­notu.
Fi­lip sa ve­nuje on­line mar­ke­tingu. Od­halí ti mar­ke­tin­govú stra­té­giu con­tentu, SEO na­sta­ve­nia, ako vy­užiť so­ciálne siete a množ­stvo iného.
Od­pre­zen­tujú ti tiež case stu­dies z ich blogu hla­da­ci­po­kla­dov.sk a iných spo­loč­ností.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji 5,- eur
(lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste 7.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diál­nym par­tne­rom je Star­ti­tup

22.01.2019 / 18:00 / Bratislava

Obchodné stretnutia face-to-face

Close

Obchodné stretnutia face-to-face

Bratislava

  • 22.01.2019

Popis

Chceš sa na­učiť alebo zlep­šiť vo face-to-face ob­chod­ných stret­nu­tiach?
Si ob­chod­ník, máš na sta­rosti pre­daj alebo si ma­ji­teľ firmy či rie­šiš svoj vlastný pro­dukt? V tomto prí­pade je tento works­hop práve pre teba.

Čo ti works­hop pri­ne­sie?

– Do­zvieš sa vý­hody face-to-face ob­chod­ných stret­nutí a ako sa na ne pri­pra­viť
– Zis­tíš ako uro­biť dobrý prvý do­jem a čo ti po­vie ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia
– Na­učíš sa iden­ti­fi­ko­vať po­treby dru­hej strany
– Do­sta­neš tipy ako pre­zen­to­vať vý­hody tvojho rie­še­nia
– Spoz­náš ako zvlá­dať ob­chodné ná­mietky
– Zis­tíš ako viesť ob­chodný roz­ho­vor do úspeš­ného konca a aké kroky by po ňom mali na­sle­do­vať

Ne­bude to žiadna nudná te­ória, ale re­álne prí­klady z praxe a pri­tom za­ži­ješ in­te­rak­tívne mo­de­lové si­tu­ácie a množ­stvo ďal­ších ti­pov.

Lek­tor: Vik­tor Kos­tický
Vik­tor má viac ako 10 ročné skú­se­nosti vo ve­dení ob­chod­ných tí­mov a bu­si­ness de­ve­lop­mente v glo­bál­nych spo­loč­nos­tiach Dell a IBM, ale tak­tiež skú­se­nosti v ob­chode v men­ších fir­mách a start-upoch. Pre­šiel si ve­de­ním tí­mov ob­cho­du­jú­cich s fi­rem­nými zá­kaz­níkmi, fy­zic­kými oso­bami a bu­si­ness de­ve­lop­men­tom pre lo­kálne a sve­tové trhy. Mo­men­tálne pô­sobí ako CEO slo­ven­ského špor­to­vého IT start-upu Re­ady For Sport a popri tom pred­náša o ob­chode a prí­buz­ných té­mach.

Lin­ke­dIn na Vik­to­rov pro­fil: https://www.lin­ke­din.com/in/vik­tor-kos­ticky/

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji 10,- eur
(lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste 12.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diálny par­tner Star­ti­tup

23.01.2019 / 09:00 / Bratislava

Prokrastinácia

Close

Prokrastinácia

Bratislava

  • 23.01.2019

Popis

V spo­lu­práci so SAP sme si pre teba pri­pra­vili ďal­šie bez­platné biz­nis ra­ňajky! Té­mou „Prok­ras­ti­ná­cia – čo mô­žeš uro­biť dnes, malo byť prav­de­po­dobne už dávno ho­tové“ nás pre­ve­die Mi­lan Ma­ru­ši­nec, Se­nior De­ve­lo­per vo firme SAP.

Re­zer­vuj si miesto >> https://goo.gl/forms/SA­y­y­fQB­CQXAB­LyMG2

KEDY? 23.1.2019 (streda) od 09:00 – 11:00
KDE? Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (za­sa­da­cia miest­nosť č. 102 – 1.po­scho­die)
VSTUP? Zdarma

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• po­hľad do mysle prok­ras­ti­ná­tora,
• typy prok­ras­ti­ná­cie,
• prí­klady zo ži­vota,
• ako pre­ko­nať prok­ras­ti­ná­ciu.

O lek­to­rovi:
Mi­lan Ma­ru­ši­nec pra­cuje vo firme SAP od roku 2011 ako Se­nior De­ve­lo­per na pro­dukte SAP Bu­si­ness One, kde sa špe­cia­li­zuje na im­ple­men­tá­cie tech­nic­kých rie­šení napr. ohľadne va­lu­ácie skladu, elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie a vi­zu­ali­zá­cie dát. V mi­nu­losti pra­co­val aj na pro­jekte gra­fic­kého ro­z­hra­nia pre pro­dukt Nitro PDF Re­a­der 1.0 a tiež pris­pie­val do rôz­nych open-source pro­jek­tov. Vy­štu­do­val od­bor Hos­po­dár­ska in­for­ma­tika na Eko­no­mic­kej Uni­ver­zite v Bra­ti­slave.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 22.1.2019 do 15:00 hod.

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Žiline

Žilina

  • 24.01.2019

Popis

Fes­ti­val ces­tou ne­ces­tou v ži­lin­skej Sta­nici – 3dni.

V Ži­line budú mať pre­mi­éru „NÁ­ROČNÍ“ Ko­ši­ča­nia, ktorí sa vy­dali 14 500km z Ko­šíc na Pa­mír a späť na sta­rom mer­ce­dese. Milo Da­ní­šek sa opäť pri­hlási s hre­be­ňov­kou – ten­to­raz s Kor­zi­kou GR20. Za skial­pom sa vy­dáme až do vzdia­le­ného Peru, či za tu­ris­ti­kou do irac­kého Kur­dis­tanu. Prvý Slo­vák, ktorý nav­ští­vil za po­sledné roky So­mál­sko, ale aj Ja­pon­sko, či Omán na bi­cyk­loch. Okú­sime 10 ro­kov ži­vota v Číne, zo­zná­mime sa s ko­lum­bij­skou po­hos­tin­nos­ťou, ale aj ako lo­wcos­tovo pre­žiť Fran­cúzku Po­ly­né­ziu. A na zá­ver sa pre­ve­zieme spolu s Ru­dom cez 14 kra­jín Európy na pi­onieri.

PROG­RAM 24.1.2019 (štvr­tok)

18:00 Mi­cha­ela Šan­ková – Fran­cúz­ska Po­ly­né­zia – Mo­orea a Bora Bora, alebo nebo na Zemi exis­tuje
Ces­to­va­nie po os­tro­voch Mo­orea a Bora Bora vo Fran­cúz­skej Po­ly­né­zii. Ako sa tam do­stať, koľko to stojí, čo oča­ká­vať, čo vi­dieť a množ­stvo zau­jí­ma­vostí, ktoré bežný Slo­vák možno za­vr­hol, lebo si myslí, že sa tam ni­kdy ne­dos­tane, či už kvôli diaľke alebo pe­nia­zom. Pri­tom je to omnoho do­stup­nej­šie, než si mys­líme.

https://www.ces­tuj­bez­ces­tovky.sk/

19:10 – 19:20 pre­stávka

19:20 Pe­ter Gre­gor – So­mál­sko – Zná­sil­nený raj
26 ro­kov ob­čian­skej vojny za­ne­chalo kra­jinu v de­z­olát­nom stave. V po­sled­ných ro­kov sa však si­tu­ácia na­toľko zlep­šila, že je možné pri prí­snych bez­peč­nost­ných pra­vid­lách nav­ští­viť hlavné mesto Mo­ga­dišo, po­koj­nej­šiu ob­lasť Pun­tland, kde si na chvíľu ne­pri­pus­títe, že sa na­chá­dzate v So­mál­sku a pre­krásne Kis­mayo s ne­dot­knu­tými plá­žami, kde si do­máci mys­lia, že ste iba čer­noch s kož­nou cho­ro­bou alebo uni­kátny Go­ob­weyn, miesto stret­nu­tia ži­vo­to­dar­nej rieky s oce­ánom.

www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

20:20 – 20:35 pre­stávka

20:35 Mi­ro­slav Peťo – Ski the World – PERU 2018
Po­čas pre­zen­tá­cie za­ví­tame za skial­pi­niz­mom do Peru, kon­krétne do po­ho­ria Cor­dil­lera Blanca, ktoré sa týči nad mes­tom Hu­aráz a ktoré do­máci hrdo na­zý­vajú naj­vyš­ším tro­pic­kým po­ho­rím na svete. Miro Peťo spolu s ka­ma­rátmi Ro­bom Vr­lá­kom, Ti­bo­rom Hro­mád­kom a Iva­nom Krav­jan­ským pô­so­bili v tejto ob­lasti v máji 2018 a ok­rem iného sa im po­da­rilo vy­stú­piť a zly­žo­vať iko­nickú horu Ar­ten­son­raju (6025 m). Popri skial­povo-ho­ro­le­zec­kých po­tul­kách mali do­sta­tok času aj na spoz­ná­va­nie fa­reb­nej kul­túry ľudí v Hu­aráze, takže nie­len o ho­rách bude ich mul­ti­me­diálna pre­zen­tá­cia…

Expe­dí­cia bola pod­po­rená z Expe­dič­ného fondu OZ Ces­tou ne­ces­tou – https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

PROG­RAM 25.1.2019 (pia­tok)

18:00 Pa­vel Dvo­řák – De­sať ro­kov v Číne
Keď som išiel pr­vý­krát v roku 2009 do Číny, ne­ve­del som do akej kra­jiny idem. Vkro­čil som do ne­známa. Mal som len jedno oča­ká­va­nie. Že sa mi tam bude pá­čiť a že tam prav­de­po­dobne zo­sta­nem. Oboje sa spl­nilo.
Za chvíľu to bude de­sať ro­kov čo v Číne ži­jem. Viac ako po­lo­vicu kaž­dého roka trá­vim na ces­tách po tejto ob­rov­skej kra­jine. Spoz­ná­vam všetky jej zá­ku­tia. Slávne, ale aj skryté. Jej pekné, ale aj ška­redé stránky. Ne­us­tále zbie­ram prí­behy ľudí Číny. A presne takú Čínu vám v mo­jej pred­náške uká­žem. Krásnu, pes­trú, ne­do­ko­nalú a ľud­skú.
Po­čas be­sedy pre­mie­tam au­tor­ské fo­to­gra­fie, vi­deá a ces­to­va­teľ­ské filmy z najk­raj­ších miest Číny. Po be­sede si mô­žete kú­piť knižky z ro­din­ného Vy­da­va­teľ­stva Rak, na kto­rých sa fo­to­gra­ficky po­die­lam.

https://www.ces­ty­ci­nou.sk/

19:10 – 19:20 pre­stávka

19:20 Pe­ter Gre­gor – Iracký Kur­dis­tan – Me­dzi ho­rami a ľuďmi
Au­to­nómny se­ver Iraku nie je ani tak o pa­miat­kách ako o ľu­ďoch – o ich po­moci, po­hos­tin­nosti a ot­vo­re­nosti. 3 náv­števy v prie­behu 4 ro­kov po­tvr­dzujú vý­ni­moč­nosť tohto miesta, znovu na­chá­dza­nie za­bud­nu­tých lo­ka­lít blízko hra­níc s ne­pria­te­ľom, spo­mienku na et­nické čis­tky mie­ru­mi­lov­ného kurd­ského ná­roda a ich snahu o se­baur­če­nie. Tak­tiež sa spo­ločne do­sta­neme na naj­vyšší vr­chol Iraku a irac­kého Kur­dis­tanu – Che­ekha Dar (3611 m). Večný hľa­dač Pe­ter Gre­gor vám po­roz­práva o svo­jich dob­ro­druž­stvách a ob­las­tiach mimo ofi­ciál­nych hra­níc Kur­dis­tanu, kde by tu­rista ne­mal cho­diť.

www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

20:20 – 20:35 pre­stávka

20:35 Oli­ver Kraus a Jana Pre­ko­pová (Cycle2ins­pire) – Sul­ta­nát Omán
Ďal­šia z kra­jín, ktorá nás na na­šej troj­roč­nej cyk­lo­ceste oča­rila. Mys­leli sme si, že za­ži­jeme iba púšte a pie­sok no ob­ja­vili sme oveľa viac. Kra­jinu ne­ko­neč­ných hviezd, hl­bo­kých ka­ňo­nov, ko­ryt­na­čích pláží a pras­ta­rej arab­skej kul­túry. Všetko zo se­dadla bi­cykla.

https://www.fa­ce­book.com/cycle2ins­pire/

PROG­RAM 26.1.2019 (so­bota)

14:00 Milo Da­ní­šek – Kor­zika GR20 – 13 a pol dňa v raji
Kor­zika – „hora v mori“, málo známy kle­not stre­do­zem­ného mora, z ho­rami vyš­šími ako Tatry. Hlav­ným kor­zic­kým hre­be­ňom ide kul­tová 180 km dlhá tu­ris­tická tu­ris­tická trasa GR20, ozna­čo­vaná ako je­den z naj­ťaž­ších európ­skych tre­kov. Out­do­orový spi­so­va­teľ Paddy Dil­lon ju opí­sal ako „jednu z naj­lep­ších tu­ris­tic­kých ciest na svete“. Pravé dob­ro­druž­stvo, ktoré máme za hum­nami… 13 a pol dňa v raji…

15:20 Ru­dolf Ti­sov­ský – 14 štá­tov Európy na Pi­onieri
Ak chcete ces­to­vať, ne­hľa­dajte si veľa dô­vo­dov, prečo to nejde, jed­no­du­cho vy­razte. Po­roz­prá­vam o tom, ako sa ces­tuje na sta­ruč­kom 45-roč­nom mo­to­cykli Jawa Pi­onier. Po­roz­prá­vam o tom, ako pri­pra­viť ta­kúto mo­torku a čo všetko si na­ba­liť na 8500 km ces­tami ne­ces­tami. Uká­žem, aké zau­jí­mavé miesta som nav­ští­vil, kde všade som kem­po­val a aj „kem­po­val“. Uvi­díte, ako vy­zerá ži­vot mo­to­ri­zo­va­ného „bez­do­movca“ na ces­tách.

https://www.fa­ce­book.com/Ru­dolf­Ti­sov­sky­Ad­ven­tu­reT­ra­vel/

16:20 – 16:45 pre­stávka

16:45 To­máš Hal­lon – Bez pred­sud­kov za ko­lum­bij­skou sr­deč­nos­ťou
Pred­sudky vy­tvá­rajú stenu stra­chu, ktorá mno­hým ľu­ďom za­tvára dvere pred úžas­nými kul­tú­rami. Na­prí­klad, Ko­lum­bia je do­slova za­há­dzaná ste­re­otyp­nými pred­sta­vami a po ná­vrate z dvoj­me­sač­nej cesty po tejto kra­jine si to vší­mam ešte oveľa viac ako pred­tým. Tam, kde si nie­kto pred­staví hory ko­ka­ínu a vraždy, ja vi­dím sr­deč­ných, ot­vo­re­ných a ochot­ných ľudí, ktorí sa za 20 ro­kov od naj­väč­šej vlny ná­si­lia do­ká­zali po­su­núť o ob­rov­ský kus vpred. Za­slú­žia si re­špekt, rov­nako ako ich je­di­nečná a roz­ma­nitá prí­roda, ktorá člo­veka pri ceste na­prieč kra­ji­nou vždy na­novo prek­vapí – od hôr v An­ti­oquii, ktoré pri­po­mí­najú Slo­ven­sko, cez se­vernú ka­rib­skú ob­lasť s plá­žami a pra­le­som v Sierra Ne­vada, púšť na se­ve­ro­vý­chode až po Ama­zon­ský pra­les úplne na juhu.

17:45 Oli­ver Kraus a Jana Pre­ko­pová (Cycle2ins­pire) – Keď Ja­pon­sko tak na bi­cyk­loch
Zo se­ver­ného os­trova Hok­kaido až na Oki­nawu. Päť me­sia­cov a päť ti­síc ki­lo­met­rov pl­ných uni­kát­nych zá­žit­kov. Nád­herná prí­roda, fan­tas­tická in­fra­štruk­túra, sr­deční Ja­ponci, je­di­nečná ku­chyňa a pre nás vzdia­lená kul­túra, ktorá nám každý deň za­ne­chá­vala úsmev na tvári.
Ja­pon­ský svet treba za­žiť a ak sa dá tak je­dine na bi­cyk­loch.

https://www.fa­ce­book.com/cycle2ins­pire/

18:45 – 19:15 pre­stávka

19:15 „NÁ­ROČNÍ“ Ma­tej Biľ a Zol­tán Ďur­čík – Ko­šice – Pa­mír a spať
Sku­pinka zná­mych aj trošku me­nej zná­mych si osvo­jila starý av­to­mo­biľ s mi­li­ó­nom sto­če­ných ki­lo­met­rov a vy­dala sa na cestu na­prieč cen­trál­nou Áziou až do srdca Ta­dži­kis­tanu z met­ro­poly vý­chodu, z Ko­šíc. Pre­behla pár po­st­so­viet­skych kra­jín, aby sa po­kú­sila zdo­lať aj hlavný cieľ vý­pravy, Pa­mír Hig­hway. Po­da­rilo sa a tak: „Rýchlo späť, v pon­de­lok treba ísť do práce!“, za­hlá­sil kar­di­nál sko­rých od­cho­dov.

https://www.fa­ce­book.com/na­rocni/

————————————————————
VSTUPNÉ:
– 6 € na štvr­tok alebo pia­tok v pred­pre­daji
– 7 € na štvr­tok alebo pia­tok na mieste
– so­bota: 8 € na pred­pre­daj / 10 € na mieste / 7 € na mieste po 16:20 (ak to do­volí ka­pa­cita)
– 3 dňový lís­tok: 16 € v pred­pre­daji / 18 € na mieste

LÍS­TKY NA: https://ti­ny­url.com/yakntx3c

————————————————————

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Ge­ne­rálny par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní par­tneri: Czech tu­rism, Na­dá­cia ZSE
– Par­tneri fes­ti­valu: www.ay­ury­oga-ash­ram.com
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.sk, www.out­do­or­filmy.sk, www.za­me­nej.sk, www.dob­ro­druh.sk, www.in­te­rez.sk, www.ka­de­tade.com, www.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk, www.in­fog­lobe.sk
– Pro­duk­toví par­tneri: De­vold, Ber­gans, www.out­do­or­line.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 12 expe­dí­cií su­mou tak­mer 2100 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.


cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs fjallraven backpack free sex video cheap Ncs tumi backpack free sex movie cheap Ncs anello backpack cheap Ncs swissgear backpack Ncs Shopping NCS European websites NCS European News Web