Aktuality

Tlačové správy

15. 02. 2019

Slovensko chce posilniť hospodársku spoluprácu s Indiou

Slovensko a India chcú naďalej rozvíjať politický dialóg a posilňovať hospodársku spoluprácu. Zhodli sa na tom predstavitelia Zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi slovenským a indickým rezortom hospodárstva. Slovenskú delegáciu v indickom Dillí viedol štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz, podľa ktorého sú bilaterálne vzťahy oboch krajín na vysokej úrovni.

Čítať viac
15. 02. 2019

MH SR plní záväzky vyplývajúce z členstva v Digitálnej koalícii

Slovenská Digitálna koalícia vznikla v septembri 2017. Pri jej vzniku stálo 21 zakladajúcich členov, pričom k nim patrilo aj Ministerstvo hospodárstva SR. Počet členov neustále rastie, v súčasnosti ich je 67. Cieľom koalície je mobilizovať organizácie a inštitúcie tak, aby sa im spoločne darilo zvyšovať digitálne zručnosti verejnosti. Podľa premiéra Petra Pellegriniho je naša digitálna koalícia považovaná za jednu z najaktívnejších v Európskej únii.

Čítať viac
11. 02. 2019

Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií

Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom anonymného prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Otázky sú rozdelené do šiestich oblastí. Priniesť by mali odpovede nielen na stav súčasného exportu a inovácií vo firmách, ale predovšetkým na to, čo je potrebné podľa podnikateľov v týchto oblastiach zmeniť. Prax totiž ukazuje, že inovačná úroveň firiem má výrazný vplyv na exportnú schopnosť podnikov. Jedným z výstupov prieskumu by mala byť aj informácia o tom, koľko investujú firmy na Slovensku do inovácií. Zapojiť sa do prieskumu je možné do 11. marca.

Čítať viac
08. 02. 2019

Ocenenie pre produkty a služby cirkulárnej ekonomiky

Sú vaše výrobky a služby vyrobené a/alebo navrhnuté v súlade s konceptom cirkulárnej ekonomiky? Tak neváhajte a zapojte sa do súťaže Dunajského nadnárodného programu MOVECO o inovačnú cenu Innovation Award 2019. Do súťaže je možné zapojiť sa prostredníctvom webstránky www.cleantech-cluster.at/moveco do 15. februára 2019. Otvorená je pre uchádzačov zo všetkých priemyselných odvetví a ekonomických sektorov. Súťaží sa v kategóriách Produkt roka 2019 (cena sa udeľuje zvlášť pre mikropodniky, malé a stredné podniky), Cirkulárny dizajn 2019 a Cirkulárna inovácia 2019. Slávnostné odovzdávanie cien bude na záverečnej konferencii projektu MOVECO v máji v rakúskom Linzi.

Čítať viac
06. 02. 2019

Vláda schválila už tretí antibyrokratický balíček ministerstva hospodárstva

Najnovší, tretí balíček ministerstva hospodárstva na odstránenie zbytočnej byrokracie obsahuje 36 opatrení. Zameriava sa na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok, pričom časť opatrení je výsledkom vlastných zistení rezortu hospodárstva. Priniesť by mali významné zjednodušenie pravidiel pri povoľovaní podnikania, ubudnúť by mali rôzne povinnosti a predkladanie potvrdení napríklad v oblasti hygieny alebo stavebného konania. Do konca roka by sa do praxe malo zaviesť 31 opatrení. Podnikateľom majú zmeny ušetriť 50 miliónov eur. Na opatreniach spolupracovali orgány štátnej správy, podnikatelia, ale aj analytici.

Čítať viac
06. 02. 2019

Vláda chce odstrániť zbytočnú byrokraciu, niektoré predpisy idú nad rámec požiadaviek Bruselu

Už úvodná analýza viac ako 400 smerníc EÚ ukázala, že až v 120-tich prípadoch ide slovenská legislatíva nad rámec požiadaviek Bruselu. Minimálne v troch desiatkach prípadov je to neopodstatnené a malo by sa to zmeniť. Úvodnú analýzu tzv. goldplatingu, teda legislatívnych regulácií nad rámec toho, čo od nás žiada Európska únia, urobilo 24 ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy. Zbytočne prísne predpisy znamenajú vyššiu záťaž a náklady pre podnikateľov a znižujú atraktivitu a konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy
Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR
Ďalšie služby
Informovanie o možnostiach podpory podnikania
Odberne Projektove Poradenstvo
Prototypuj v dielni Creative Point
COWORKING
Viac ...
Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: najčastejšie otázky spotrebiteľov
Informácie o povinnostiach členských štátov v elektronickom obchode
Viac ...
Individuálne poradenstvo investorom ohľadne investovania v SR
SARIO poskytuje pre investorov ešte neetablovaných na Slovensku individuálne poradenstvo pri investovaní v SR.
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora
SARIO vypracuje na požiadanie pre potenciálneho investora personalizovanú ponuku nehnuteľností.
Viac ...
Poskytovanie podpory existujúcim investorom
SARIO poskytuje pre investorov už etablovaných na Slovensku podporu a poradenstvo pri realizácii investičných aktivít v SR.
Viac ...
Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP
konzultacie s expertom
Zvýšte váš internacionalizačný potenciál pomocou obchodných a technologických profilov
Kalendár podnikateľa
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA
Vytvorte vektorovú karikatúru v programe Corel Draw
06.02.2019 - 06.02.2019
Podnikanie a reklama
31.01.2019 - 31.01.2019
Vymodeluj si motorkársku prilbu v programe Blender
30.01.2019 - 30.01.2019
Viac ...
Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných partnerov
SARIO poskytuje podporu podnikateľom pri vyhľadávaní zahraničných partnerov.
Viac ...
Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)
SARIO poskytuje slovenským podnikateľom možnosť prihlásiť sa do Katalógu kooperačných príležitostí.
Viac ...
Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy
MH SR poskytuje možnosť podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo oznámenie o neuskutočnení transferu, resp. vývozu.
Viac ...
Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou SR.
Viac ...
Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosť o vydanie povolení na transfer výbušnín v rámci EÚ.
Viac ...
Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov
MH SR poskytuje energetickému audítorovi možnosť podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov.
Viac ...
Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Kriteria na výstavbu EZ
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov
Dúbrava Marian
15.12.2016
Gundzik Miroslav
15.12.2016
Huľuk Andrej
15.12.2016
Viac ...
Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh
MH SR umožňuje prevádzkovateľom zúčastňujúcich sa na umiestňovaní určených látok na trh podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh.
Viac ...
Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi
Nezabudnutelna Podnikatelska Cesta
Kľúčové podporné technológie pre čistú produkciu
EEN - Požadované informácie do databázy siete Enterprise Europe Network
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Martinská teplárenská, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Viac ...
Informovanie o medzinárodných tendroch
SARIO informuje o tendroch organizovaných v zahraničí s možnosťou požiadať o doplňujúce informácie.
Viac ...
Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov
Pozemok
Partizánske Trenčiansky kraj
Pozemok
Topoľčany Nitriansky kraj
Pozemok
Kostolné Kračany Trnavský kraj
Viac ...
Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
ELO SYS 2018 — Veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR
Investičná pomoc na Slovensku
Investičná pomoc FAQ
Why Slovakia publikácia
Viac ...
Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach
Regionálne analýzy
Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku
Automobilový priemysel
Viac ...
Poskytovanie mikropôžičky
SBA poskytuje mikropôžičky malým a začínajúcim podnikateľom na udržanie zamestnanosti a podporu tvorby nových pracovných miest.
Viac ...
Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP
SBA poskytuje nenávratné finančné príspevky na vzdelávanie malým a stredným podnikateľom na zvýšenie vedomostného potenciálu.
Viac ...
Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi
SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.
Viac ...
Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie
SBA poskytuje na podporu podnikateľom a záujemcom o podnikanie informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie na regionálnej úrovni.
Viac ...
Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP
Hľadanie synergií medzi vzdelávacími programami pre sociálnych podnikateľov na Slovensku
E-learning – biznis informácie na jeden klik. VÝZVA je otvorená!E-learning – biznis informácie na jeden klik. VÝZVA je otvorená!
Výzvy na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch
Viac ...
Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR
Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií
Ocenenie pre produkty a služby cirkulárnej ekonomiky
Vláda schválila už tretí antibyrokratický balíček ministerstva hospodárstva
Viac ...
Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018
16.04.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, náučných banských chodníkov a prezentáciu banských tradícií
14.12.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve
21.05.2018
Viac ...
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom
26.04.2018 - 26.04.2018
Slovenská kooperačná burza Nitra 2018
23.05.2018 - 23.05.2018
Viac ...
Služby vzdelávania pre exportérov
SARIO organizuje pre exportérov špecifické školenia a semináre, na ktorých je možné sa zúčastniť.
Viac ...
Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy
SARIO poskytuje vlastníkom nehnuteľností možnosť zaregistrovať svoju nehnuteľnosť do databázy nehnuteľností.
Viac ...
Poskytovanie informácií pre exportérov
Formy vstupu firiem na medzinárodné trhy
Rozhodovanie o expanzii
Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít
Viac ...

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

[email protected]
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk


free sex video cheap swiss gear backpack European News Web European websites cheap yeti cups cheap off white Asian sex video cheap anello backpack ポルノ映画 News web